Ukkosen sukuseura; Koukunniemi - Lohijoki ry:n säännöt:

I. Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §
Yhdistyksen nimi on Ukkosen Sukuseura; Koukunniemi - Lohijoki ry kotipaikka Riihimäki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi

2 §
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteen kuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

3 §
Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään: .

II. Seuran jäsenet;

4 §
Sukuseuran jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

5 §
Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka seuran kokouksessa seuran pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 §
Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu.

7 §
Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

8 §
Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

9 §
Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

III. Seuran hallitus;

10 §
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu sukukokousten väliseksi ajaksi valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa aluksi arpoen ja sitten vuoron mukaan. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa myös seuran varaesimieheksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

11 §
Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

12 §
Sukuseuran nimen kirjoittavat seuran esimies tai varaesimies kumpikin yksinään, tai sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa yhdessä.

13 §
Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tahi lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

IV Seuran tilit;

14 §
Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava tilintarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa.

Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan huhtikuun aikana.

V Seuran kokoukset

15 §
Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään toukokuussa hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä tai ilmoitettu kirjeellä.

16 §
Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus.

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

  1. hyväksytään edellisten vuosien toimintakertomukset,
  2. hyväksytään edellisten vuosien tilit ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
  3. vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
  4. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
  5. valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan alkaneen kalenterivuoden tilejä ja seuran hallintoa,
  6. päätetään kannettavan jäsenmaksun suuruus, sekä
  7. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

17 §
Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla jäsenellä, joka on suorittanut jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu. Jos äänet menevät tasan voittaa se mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

VI Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

18 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

19 §
Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla stipendien ja lahjoitusten muodossa. Sukuseuran arkisto on luovutettava Karjalan Liitolle.

20 §
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.